لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/mpfr/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
mpfr-2.4.0.tar.bz21.0 MiB2009-Dec-07 01:20
mpfr-2.4.0.tar.bz2.sig72 B2009-Dec-07 01:20
mpfr-2.4.0.tar.gz1.3 MiB2009-Dec-07 01:20
mpfr-2.4.0.tar.gz.sig72 B2009-Dec-07 01:20
mpfr-2.4.0.tar.lzma881.9 KiB2009-Dec-07 01:21
mpfr-2.4.0.tar.lzma.sig72 B2009-Dec-07 01:21
mpfr-2.4.0.zip1.6 MiB2009-Dec-07 01:22
mpfr-2.4.0.zip.sig72 B2009-Dec-07 01:22
mpfr-2.4.1.tar.bz21.0 MiB2009-Dec-07 01:22
mpfr-2.4.1.tar.bz2.sig72 B2009-Dec-07 01:22
mpfr-2.4.1.tar.gz1.3 MiB2009-Dec-07 01:23
mpfr-2.4.1.tar.gz.sig72 B2009-Dec-07 01:23
mpfr-2.4.1.tar.lzma882.7 KiB2009-Dec-07 01:24
mpfr-2.4.1.tar.lzma.sig72 B2009-Dec-07 01:24
mpfr-2.4.1.zip1.6 MiB2009-Dec-07 01:25
mpfr-2.4.1.zip.sig72 B2009-Dec-07 01:25
mpfr-2.4.2.tar.bz21.0 MiB2009-Dec-07 01:25
mpfr-2.4.2.tar.bz2.sig72 B2009-Dec-07 01:25
mpfr-2.4.2.tar.gz1.3 MiB2009-Dec-07 01:26
mpfr-2.4.2.tar.gz.sig72 B2009-Dec-07 01:26
mpfr-2.4.2.tar.xz929.3 KiB2009-Dec-07 01:27
mpfr-2.4.2.tar.xz.sig72 B2009-Dec-07 01:27
mpfr-2.4.2.zip1.7 MiB2009-Dec-07 01:28
mpfr-2.4.2.zip.sig72 B2009-Dec-07 01:28
mpfr-3.0.0.tar.bz21.1 MiB2010-Jun-10 16:53
mpfr-3.0.0.tar.bz2.sig72 B2010-Jun-10 16:53
mpfr-3.0.0.tar.gz1.4 MiB2010-Jun-10 16:53
mpfr-3.0.0.tar.gz.sig72 B2010-Jun-10 16:53
mpfr-3.0.0.tar.xz977.2 KiB2010-Jun-10 16:53
mpfr-3.0.0.tar.xz.sig72 B2010-Jun-10 16:53
mpfr-3.0.0.zip1.8 MiB2010-Jun-10 16:53
mpfr-3.0.0.zip.sig72 B2010-Jun-10 16:53
mpfr-3.0.1.tar.bz21.1 MiB2011-Apr-04 17:33
mpfr-3.0.1.tar.bz2.sig72 B2011-Apr-04 17:33
mpfr-3.0.1.tar.gz1.4 MiB2011-Apr-04 17:33
mpfr-3.0.1.tar.gz.sig72 B2011-Apr-04 17:33
mpfr-3.0.1.tar.xz992.3 KiB2011-Apr-04 17:33
mpfr-3.0.1.tar.xz.sig72 B2011-Apr-04 17:33
mpfr-3.0.1.zip1.8 MiB2011-Apr-04 17:33
mpfr-3.0.1.zip.sig72 B2011-Apr-04 17:33
mpfr-3.1.0.tar.bz21.1 MiB2011-Oct-03 22:06
mpfr-3.1.0.tar.bz2.sig72 B2011-Oct-03 22:06
mpfr-3.1.0.tar.gz1.5 MiB2011-Oct-03 22:06
mpfr-3.1.0.tar.gz.sig72 B2011-Oct-03 22:06
mpfr-3.1.0.tar.xz1.0 MiB2011-Oct-03 22:06
mpfr-3.1.0.tar.xz.sig72 B2011-Oct-03 22:06
mpfr-3.1.0.zip1.9 MiB2011-Oct-03 22:06
mpfr-3.1.0.zip.sig72 B2011-Oct-03 22:06
mpfr-3.1.1.tar.bz21.2 MiB2012-Jul-04 03:40
mpfr-3.1.1.tar.bz2.sig72 B2012-Jul-04 03:40
mpfr-3.1.1.tar.gz1.5 MiB2012-Jul-04 03:40
mpfr-3.1.1.tar.gz.sig72 B2012-Jul-04 03:41
mpfr-3.1.1.tar.xz1.0 MiB2012-Jul-04 03:41
mpfr-3.1.1.tar.xz.sig72 B2012-Jul-04 03:41
mpfr-3.1.1.zip1.9 MiB2012-Jul-04 03:41
mpfr-3.1.1.zip.sig72 B2012-Jul-04 03:41
mpfr-3.1.2.tar.bz21.2 MiB2013-Mar-14 03:25
mpfr-3.1.2.tar.bz2.sig72 B2013-Mar-14 03:25
mpfr-3.1.2.tar.gz1.5 MiB2013-Mar-14 03:25
mpfr-3.1.2.tar.gz.sig72 B2013-Mar-14 03:25
mpfr-3.1.2.tar.xz1.0 MiB2013-Mar-14 03:25
mpfr-3.1.2.tar.xz.sig72 B2013-Mar-14 03:25
mpfr-3.1.2.zip1.9 MiB2013-Mar-14 03:25
mpfr-3.1.2.zip.sig72 B2013-Mar-14 03:25
mpfr-3.1.3.tar.bz21.2 MiB2015-Jun-20 03:16
mpfr-3.1.3.tar.bz2.sig72 B2015-Jun-20 03:16
mpfr-3.1.3.tar.gz1.6 MiB2015-Jun-20 03:16
mpfr-3.1.3.tar.gz.sig72 B2015-Jun-20 03:16
mpfr-3.1.3.tar.xz1.1 MiB2015-Jun-20 03:16
mpfr-3.1.3.tar.xz.sig72 B2015-Jun-20 03:16
mpfr-3.1.3.zip2.0 MiB2015-Jun-20 03:16
mpfr-3.1.3.zip.sig72 B2015-Jun-20 03:16
mpfr-3.1.4.tar.bz21.2 MiB2016-Mar-06 18:25
mpfr-3.1.4.tar.bz2.sig72 B2016-Mar-06 18:25
mpfr-3.1.4.tar.gz1.6 MiB2016-Mar-06 18:25
mpfr-3.1.4.tar.gz.sig72 B2016-Mar-06 18:25
mpfr-3.1.4.tar.xz1.1 MiB2016-Mar-06 18:25
mpfr-3.1.4.tar.xz.sig72 B2016-Mar-06 18:25
mpfr-3.1.4.zip2.0 MiB2016-Mar-06 18:25
mpfr-3.1.4.zip.sig72 B2016-Mar-06 18:25
mpfr-3.1.5.tar.bz21.2 MiB2016-Sep-27 15:40
mpfr-3.1.5.tar.bz2.sig72 B2016-Sep-27 15:40
mpfr-3.1.5.tar.gz1.6 MiB2016-Sep-27 15:40
mpfr-3.1.5.tar.gz.sig72 B2016-Sep-27 15:40
mpfr-3.1.5.tar.xz1.1 MiB2016-Sep-27 15:40
mpfr-3.1.5.tar.xz.sig72 B2016-Sep-27 15:40
mpfr-3.1.5.zip2.0 MiB2016-Sep-27 15:40
mpfr-3.1.5.zip.sig72 B2016-Sep-27 15:40
mpfr-3.1.6.tar.bz21.2 MiB2017-Sep-07 18:43
mpfr-3.1.6.tar.bz2.sig95 B2017-Sep-07 18:43
mpfr-3.1.6.tar.gz1.6 MiB2017-Sep-07 18:43
mpfr-3.1.6.tar.gz.sig95 B2017-Sep-07 18:43
mpfr-3.1.6.tar.xz1.1 MiB2017-Sep-07 18:43
mpfr-3.1.6.tar.xz.sig95 B2017-Sep-07 18:43
mpfr-3.1.6.zip2.0 MiB2017-Sep-07 18:43
mpfr-3.1.6.zip.sig95 B2017-Sep-07 18:43
mpfr-4.0.0.tar.bz21.5 MiB2017-Dec-25 16:41
mpfr-4.0.0.tar.bz2.sig95 B2017-Dec-25 16:41
mpfr-4.0.0.tar.gz2.1 MiB2017-Dec-25 16:41
mpfr-4.0.0.tar.gz.sig95 B2017-Dec-25 16:41
mpfr-4.0.0.tar.xz1.3 MiB2017-Dec-25 16:42
mpfr-4.0.0.tar.xz.sig95 B2017-Dec-25 16:42
mpfr-4.0.0.zip2.5 MiB2017-Dec-25 16:42
mpfr-4.0.0.zip.sig95 B2017-Dec-25 16:42
mpfr-4.0.1.tar.bz21.6 MiB2018-Feb-07 21:27
mpfr-4.0.1.tar.bz2.sig95 B2018-Feb-07 21:27
mpfr-4.0.1.tar.gz2.1 MiB2018-Feb-07 21:27
mpfr-4.0.1.tar.gz.sig95 B2018-Feb-07 21:27
mpfr-4.0.1.tar.xz1.3 MiB2018-Feb-07 21:27
mpfr-4.0.1.tar.xz.sig95 B2018-Feb-07 21:27
mpfr-4.0.1.zip2.5 MiB2018-Feb-07 21:27
mpfr-4.0.1.zip.sig95 B2018-Feb-07 21:27
mpfr-4.0.2.tar.bz21.6 MiB2019-Feb-01 03:19
mpfr-4.0.2.tar.bz2.sig95 B2019-Feb-01 03:19
mpfr-4.0.2.tar.gz2.1 MiB2019-Feb-01 03:19
mpfr-4.0.2.tar.gz.sig95 B2019-Feb-01 03:19
mpfr-4.0.2.tar.xz1.4 MiB2019-Feb-01 03:19
mpfr-4.0.2.tar.xz.sig95 B2019-Feb-01 03:19
mpfr-4.0.2.zip2.6 MiB2019-Feb-01 03:19
mpfr-4.0.2.zip.sig95 B2019-Feb-01 03:19

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران