لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/ccrtp/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
ccrtp-0.9.0.tar.gz208.6 KiB2002-Mar-09 21:50
ccrtp-0.9.1.tar.gz247.4 KiB2002-Jun-02 19:39
ccrtp-1.0.0.tar.gz.back-RSN.README19 B2003-Aug-03 01:38
ccrtp-1.0.1.tar.gz.back-RSN.README19 B2003-Aug-03 01:38
ccrtp-1.0.2.tar.gz456.4 KiB2003-Jun-10 18:38
ccrtp-1.0pre0.tar.gz.back-RSN.README19 B2003-Aug-03 01:38
ccrtp-1.0pre1.tar.gz.back-RSN.README19 B2003-Aug-03 01:38
ccrtp-1.0pre2.tar.gz.back-RSN.README19 B2003-Aug-03 01:38
ccrtp-1.2.2.tar.gz524.6 KiB2005-Feb-23 02:17
ccrtp-1.2.2.tar.gz.sig65 B2005-Feb-23 02:17
ccrtp-1.3.0.tar.gz528.3 KiB2005-Mar-24 18:36
ccrtp-1.3.0.tar.gz.sig65 B2005-Mar-24 18:36
ccrtp-1.3.1.tar.gz536.8 KiB2005-May-01 18:04
ccrtp-1.3.1.tar.gz.sig65 B2005-May-01 18:04
ccrtp-1.3.2.tar.gz463.3 KiB2005-Jul-13 21:03
ccrtp-1.3.2.tar.gz.sig65 B2005-Jul-13 21:03
ccrtp-1.3.3.tar.gz463.6 KiB2005-Jul-27 18:43
ccrtp-1.3.3.tar.gz.sig65 B2005-Jul-27 18:43
ccrtp-1.3.4.tar.gz547.3 KiB2005-Jul-30 02:31
ccrtp-1.3.4.tar.gz.sig65 B2005-Jul-30 02:31
ccrtp-1.3.5.tar.gz547.3 KiB2005-Oct-11 16:23
ccrtp-1.3.5.tar.gz.sig65 B2005-Oct-11 16:23
ccrtp-1.3.6.tar.gz464.1 KiB2005-Dec-09 16:32
ccrtp-1.3.6.tar.gz.sig65 B2005-Dec-09 16:32
ccrtp-1.3.7.tar.gz559.9 KiB2006-Apr-06 18:23
ccrtp-1.3.7.tar.gz.sig65 B2006-Apr-06 18:23
ccrtp-1.4.0.tar.gz570.0 KiB2006-May-04 15:28
ccrtp-1.4.0.tar.gz.sig65 B2006-May-04 15:28
ccrtp-1.4.1.tar.gz572.2 KiB2006-May-17 23:44
ccrtp-1.4.1.tar.gz.sig65 B2006-May-17 23:44
ccrtp-1.5.0.tar.gz600.7 KiB2006-Oct-01 22:51
ccrtp-1.5.0.tar.gz.sig65 B2006-Oct-01 22:51
ccrtp-1.5.1.tar.gz595.1 KiB2006-Dec-31 18:17
ccrtp-1.5.1.tar.gz.sig65 B2006-Dec-31 18:17
ccrtp-1.5.2.tar.gz611.4 KiB2007-Sep-26 19:34
ccrtp-1.5.2.tar.gz.sig65 B2007-Sep-26 19:34
ccrtp-1.6.0.tar.gz610.0 KiB2007-Nov-30 03:43
ccrtp-1.6.0.tar.gz.sig65 B2007-Nov-30 03:43
ccrtp-1.6.1.tar.gz627.8 KiB2008-Jun-02 01:06
ccrtp-1.6.1.tar.gz.sig65 B2008-Jun-02 01:06
ccrtp-1.6.2.tar.gz628.1 KiB2008-Dec-16 23:00
ccrtp-1.6.2.tar.gz.sig65 B2008-Dec-16 23:00
ccrtp-1.7.0.tar.gz614.1 KiB2008-Dec-16 23:00
ccrtp-1.7.0.tar.gz.sig72 B2008-Dec-16 23:00
ccrtp-1.7.1.tar.gz614.1 KiB2009-Feb-06 22:20
ccrtp-1.7.1.tar.gz.sig72 B2009-Feb-06 22:20
ccrtp-1.7.2.tar.gz628.4 KiB2010-Dec-05 22:53
ccrtp-1.7.2.tar.gz.sig72 B2010-Dec-05 22:53
ccrtp-1.8.0.tar.gz657.7 KiB2011-Jan-14 06:32
ccrtp-1.8.0.tar.gz.sig72 B2011-Jan-14 06:32
ccrtp-2.0.0.tar.gz678.7 KiB2011-May-29 07:20
ccrtp-2.0.0.tar.gz.sig72 B2011-May-29 07:20
ccrtp-2.0.1.tar.gz679.3 KiB2011-Jul-10 17:56
ccrtp-2.0.1.tar.gz.sig72 B2011-Jul-10 17:56
ccrtp-2.0.2.tar.gz707.3 KiB2011-Nov-14 04:09
ccrtp-2.0.2.tar.gz.sig72 B2011-Nov-14 04:09
ccrtp-2.0.3.tar.gz705.2 KiB2012-Mar-21 19:01
ccrtp-2.0.3.tar.gz.sig72 B2012-Mar-21 19:01
ccrtp-2.0.5.tar.gz718.3 KiB2012-Nov-20 19:02
ccrtp-2.0.5.tar.gz.sig543 B2012-Nov-20 19:02
ccrtp-2.0.6.tar.gz718.2 KiB2013-Jun-03 18:28
ccrtp-2.0.6.tar.gz.sig543 B2013-Jun-03 18:28
ccrtp-2.0.7.tar.gz734.2 KiB2014-Jan-06 01:57
ccrtp-2.0.7.tar.gz.sig543 B2014-Jan-06 01:57
ccrtp-2.0.8.tar.gz734.1 KiB2014-Mar-24 23:15
ccrtp-2.0.8.tar.gz.sig543 B2014-Mar-24 23:15
ccrtp-2.0.9.tar.gz734.2 KiB2014-Apr-14 20:57
ccrtp-2.0.9.tar.gz.sig543 B2014-Apr-14 20:57
ccrtp-2.1.1.tar.gz750.1 KiB2014-Nov-15 21:06
ccrtp-2.1.1.tar.gz.sig543 B2014-Nov-15 21:06
ccrtp-2.1.2.tar.gz746.9 KiB2015-Mar-29 19:48
ccrtp-2.1.2.tar.gz.sig543 B2015-Mar-29 19:48
libzrtpcpp-0.9.0.tar.gz442.3 KiB2006-Oct-01 22:51
libzrtpcpp-0.9.0.tar.gz.sig65 B2006-Oct-01 22:51
libzrtpcpp-0.9.2.tar.gz394.6 KiB2007-Sep-26 19:34
libzrtpcpp-0.9.2.tar.gz.sig65 B2007-Sep-26 19:34
libzrtpcpp-1.0.0.tar.gz396.0 KiB2007-Nov-30 03:52
libzrtpcpp-1.0.0.tar.gz.sig65 B2007-Nov-30 03:52
libzrtpcpp-1.1.0.tar.gz445.0 KiB2008-Apr-26 18:42
libzrtpcpp-1.1.0.tar.gz.sig65 B2008-Apr-26 18:42
libzrtpcpp-1.2.0.tar.gz449.9 KiB2008-Jun-02 01:06
libzrtpcpp-1.2.0.tar.gz.sig65 B2008-Jun-02 01:06
libzrtpcpp-1.3.0.tar.gz450.1 KiB2008-Jun-14 20:29
libzrtpcpp-1.3.0.tar.gz.sig65 B2008-Jun-14 20:29
libzrtpcpp-1.4.0.tar.gz437.3 KiB2008-Nov-18 16:08
libzrtpcpp-1.4.0.tar.gz.sig72 B2008-Nov-18 16:08
libzrtpcpp-1.4.1.tar.gz438.4 KiB2009-Jan-16 18:42
libzrtpcpp-1.4.1.tar.gz.sig72 B2009-Jan-16 18:42
libzrtpcpp-1.4.2.tar.gz439.0 KiB2009-Jan-16 18:42
libzrtpcpp-1.4.2.tar.gz.sig72 B2009-Jan-16 18:42
libzrtpcpp-1.4.3.tar.gz439.1 KiB2009-Feb-06 22:20
libzrtpcpp-1.4.3.tar.gz.sig72 B2009-Feb-06 22:20
libzrtpcpp-1.4.5.tar.gz440.7 KiB2009-Jun-24 17:40
libzrtpcpp-1.4.5.tar.gz.sig72 B2009-Jun-24 17:40
libzrtpcpp-1.4.6.tar.gz450.8 KiB2009-Oct-25 04:40
libzrtpcpp-1.4.6.tar.gz.sig72 B2009-Oct-25 04:40
libzrtpcpp-1.5.2.tar.gz470.0 KiB2010-Dec-05 22:53
libzrtpcpp-1.5.2.tar.gz.sig72 B2010-Dec-05 22:53
libzrtpcpp-1.5.3.tar.gz470.3 KiB2010-Dec-06 22:45
libzrtpcpp-1.5.3.tar.gz.sig71 B2010-Dec-06 22:45
libzrtpcpp-1.6.0.tar.gz483.7 KiB2011-Jan-14 06:32
libzrtpcpp-1.6.0.tar.gz.sig72 B2011-Jan-14 06:32
libzrtpcpp-2.0.0.tar.gz204.0 KiB2011-May-29 07:20
libzrtpcpp-2.0.0.tar.gz.sig72 B2011-May-29 07:20
libzrtpcpp-2.3.2.tar.gz250.9 KiB2012-Nov-20 22:53
libzrtpcpp-2.3.2.tar.gz.sig543 B2012-Nov-20 22:53
libzrtpcpp-2.3.3.tar.gz250.9 KiB2013-Jun-08 15:43
libzrtpcpp-2.3.3.tar.gz.sig543 B2013-Jun-08 15:43
libzrtpcpp-2.3.4.tar.gz251.2 KiB2013-Jul-01 13:50
libzrtpcpp-2.3.4.tar.gz.sig543 B2013-Jul-01 13:50

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران