لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/bash/bash-4.3-patches/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
bash43-0011.6 KiB2014-Mar-28 19:42
bash43-001.sig72 B2014-Mar-28 19:42
bash43-0021.6 KiB2014-Mar-28 19:42
bash43-002.sig72 B2014-Mar-28 19:42
bash43-0031.4 KiB2014-Mar-28 19:42
bash43-003.sig72 B2014-Mar-28 19:42
bash43-0041.5 KiB2014-Mar-28 19:42
bash43-004.sig72 B2014-Mar-28 19:42
bash43-0052.6 KiB2014-Mar-28 19:43
bash43-005.sig72 B2014-Mar-28 19:43
bash43-0061.4 KiB2014-Mar-28 19:43
bash43-006.sig72 B2014-Mar-28 19:43
bash43-0071.3 KiB2014-Mar-28 19:43
bash43-007.sig72 B2014-Mar-28 19:43
bash43-0084.5 KiB2014-Mar-28 19:43
bash43-008.sig72 B2014-Mar-28 19:43
bash43-0092.4 KiB2014-Apr-10 20:19
bash43-009.sig72 B2014-Apr-10 20:19
bash43-0105.2 KiB2014-Apr-10 20:19
bash43-010.sig72 B2014-Apr-10 20:19
bash43-0111.5 KiB2014-Apr-10 20:20
bash43-011.sig72 B2014-Apr-10 20:20
bash43-0121.3 KiB2014-May-15 16:59
bash43-012.sig72 B2014-May-15 16:59
bash43-0132.1 KiB2014-May-15 16:59
bash43-013.sig72 B2014-May-15 16:59
bash43-0143.5 KiB2014-May-15 16:59
bash43-014.sig72 B2014-May-15 16:59
bash43-0151.8 KiB2014-May-15 17:00
bash43-015.sig72 B2014-May-15 17:00
bash43-0163.6 KiB2014-May-15 17:00
bash43-016.sig72 B2014-May-15 17:00
bash43-0171.5 KiB2014-May-15 17:00
bash43-017.sig72 B2014-May-15 17:00
bash43-0181.3 KiB2014-May-15 17:00
bash43-018.sig72 B2014-May-15 17:00
bash43-0192.5 KiB2014-Aug-02 00:04
bash43-019.sig72 B2014-Aug-02 00:04
bash43-0202.7 KiB2014-Aug-02 00:04
bash43-020.sig72 B2014-Aug-02 00:04
bash43-0211.6 KiB2014-Aug-02 00:04
bash43-021.sig72 B2014-Aug-02 00:04
bash43-0221.7 KiB2014-Aug-02 00:05
bash43-022.sig72 B2014-Aug-02 00:05
bash43-0233.3 KiB2014-Aug-18 19:25
bash43-023.sig72 B2014-Aug-18 19:25
bash43-0241.9 KiB2014-Aug-18 19:25
bash43-024.sig72 B2014-Aug-18 19:25
bash43-0253.8 KiB2014-Sep-24 18:54
bash43-025.sig72 B2014-Sep-24 18:54
bash43-0261.5 KiB2014-Sep-27 01:32
bash43-026.sig72 B2014-Sep-27 01:32
bash43-0276.7 KiB2014-Sep-28 07:08
bash43-027.sig72 B2014-Sep-28 07:08
bash43-02868.0 KiB2014-Oct-01 21:59
bash43-028.sig72 B2014-Oct-01 21:59
bash43-0291.8 KiB2014-Oct-03 06:44
bash43-029.sig72 B2014-Oct-03 06:44
bash43-03061.7 KiB2014-Oct-06 03:31
bash43-030.sig72 B2014-Oct-06 03:31
bash43-0313.6 KiB2014-Dec-30 20:10
bash43-031.sig72 B2014-Dec-30 20:10
bash43-0321.7 KiB2014-Dec-30 00:15
bash43-032.sig72 B2014-Dec-30 00:15
bash43-0336.9 KiB2014-Dec-30 00:16
bash43-033.sig72 B2014-Dec-30 00:16
bash43-0342.3 KiB2015-May-19 23:22
bash43-034.sig72 B2015-May-19 23:22
bash43-0351.8 KiB2015-May-19 23:22
bash43-035.sig72 B2015-May-19 23:22
bash43-0361.5 KiB2015-May-19 23:22
bash43-036.sig72 B2015-May-19 23:22
bash43-0371.3 KiB2015-May-19 23:22
bash43-037.sig72 B2015-May-19 23:22
bash43-0382.3 KiB2015-May-20 00:18
bash43-038.sig72 B2015-May-20 00:18
bash43-0391.5 KiB2015-May-19 23:23
bash43-039.sig72 B2015-May-19 23:23
bash43-0401.5 KiB2015-Aug-14 00:10
bash43-040.sig72 B2015-Aug-14 00:10
bash43-0412.3 KiB2015-Aug-14 00:10
bash43-041.sig72 B2015-Aug-14 00:10
bash43-0421.5 KiB2015-Dec-02 02:27
bash43-042.sig72 B2015-Dec-02 02:27
bash43-0431.9 KiB2016-Jun-17 18:09
bash43-043.sig72 B2016-Jun-17 18:09
bash43-0441.6 KiB2016-Jun-17 18:09
bash43-044.sig72 B2016-Jun-17 18:09
bash43-0451.3 KiB2016-Jun-17 18:09
bash43-045.sig72 B2016-Jun-17 18:09
bash43-0461.5 KiB2016-Jun-17 18:09
bash43-046.sig72 B2016-Jun-17 18:09
bash43-0474.3 KiB2016-Oct-04 22:27
bash43-047.sig72 B2016-Oct-04 22:27
bash43-0481.6 KiB2016-Oct-04 22:27
bash43-048.sig72 B2016-Oct-04 22:27

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران