لیست فایلهای دایرکتوری: /gnu/bash/bash-4.2-patches/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
bash42-0012.9 KiB2011-Feb-28 19:32
bash42-001.sig65 B2011-Feb-28 19:32
bash42-0021.7 KiB2011-Feb-28 19:32
bash42-002.sig65 B2011-Feb-28 19:32
bash42-0036.7 KiB2011-Feb-28 19:32
bash42-003.sig65 B2011-Feb-28 19:32
bash42-0041.6 KiB2011-Feb-28 19:32
bash42-004.sig65 B2011-Feb-28 19:32
bash42-0053.3 KiB2011-Feb-28 19:32
bash42-005.sig65 B2011-Feb-28 19:32
bash42-0061.2 KiB2011-Mar-02 05:31
bash42-006.sig65 B2011-Mar-02 05:31
bash42-0071.4 KiB2011-Mar-07 00:29
bash42-007.sig65 B2011-Mar-07 00:29
bash42-0082.1 KiB2011-Mar-15 00:05
bash42-008.sig65 B2011-Mar-15 00:05
bash42-0092.3 KiB2011-May-03 20:37
bash42-009.sig72 B2011-May-03 20:37
bash42-0101.8 KiB2011-May-03 20:37
bash42-010.sig72 B2011-May-03 20:37
bash42-0111.4 KiB2011-Nov-22 03:29
bash42-011.sig72 B2011-Nov-22 03:29
bash42-0124.1 KiB2011-Nov-22 03:29
bash42-012.sig72 B2011-Nov-22 03:29
bash42-0131.3 KiB2011-Nov-22 03:30
bash42-013.sig72 B2011-Nov-22 03:30
bash42-0141.4 KiB2011-Nov-22 03:30
bash42-014.sig72 B2011-Nov-22 03:30
bash42-0151.9 KiB2011-Nov-22 03:30
bash42-015.sig72 B2011-Nov-22 03:30
bash42-0161.4 KiB2011-Nov-22 03:30
bash42-016.sig72 B2011-Nov-22 03:30
bash42-0171.4 KiB2011-Nov-22 03:30
bash42-017.sig72 B2011-Nov-22 03:30
bash42-0181.9 KiB2011-Nov-22 03:31
bash42-018.sig72 B2011-Nov-22 03:31
bash42-0191.4 KiB2011-Nov-22 03:31
bash42-019.sig72 B2011-Nov-22 03:31
bash42-0201.8 KiB2011-Nov-22 03:31
bash42-020.sig72 B2011-Nov-22 03:31
bash42-0211.5 KiB2012-Mar-12 05:49
bash42-021.sig72 B2012-Mar-12 05:49
bash42-0221.4 KiB2012-Mar-12 05:49
bash42-022.sig71 B2012-Mar-12 05:49
bash42-0231.7 KiB2012-Mar-12 05:49
bash42-023.sig72 B2012-Mar-12 05:49
bash42-0241.3 KiB2012-Mar-12 05:49
bash42-024.sig72 B2012-Mar-12 05:49
bash42-0253.9 KiB2012-May-03 01:31
bash42-025.sig72 B2012-May-03 01:31
bash42-0261.5 KiB2012-May-03 01:31
bash42-026.sig72 B2012-May-03 01:31
bash42-0271.4 KiB2012-May-03 01:31
bash42-027.sig72 B2012-May-03 01:31
bash42-0281.8 KiB2012-May-03 01:32
bash42-028.sig72 B2012-May-03 01:32
bash42-02916.4 KiB2012-May-30 05:15
bash42-029.sig72 B2012-May-30 05:15
bash42-0304.9 KiB2012-Jul-09 06:42
bash42-030.sig72 B2012-Jul-09 06:42
bash42-0312.0 KiB2012-Jul-09 06:42
bash42-031.sig72 B2012-Jul-09 06:42
bash42-0322.4 KiB2012-Jul-09 06:42
bash42-032.sig72 B2012-Jul-09 06:42
bash42-0331.6 KiB2012-Jul-09 06:42
bash42-033.sig72 B2012-Jul-09 06:42
bash42-0341.3 KiB2012-Jul-09 06:43
bash42-034.sig72 B2012-Jul-09 06:43
bash42-0351.9 KiB2012-Jul-09 06:43
bash42-035.sig72 B2012-Jul-09 06:43
bash42-0363.0 KiB2012-Jul-09 06:43
bash42-036.sig72 B2012-Jul-09 06:43
bash42-0373.4 KiB2012-Jul-17 01:50
bash42-037.sig72 B2012-Jul-17 01:50
bash42-0381.3 KiB2012-Nov-02 18:39
bash42-038.sig72 B2012-Nov-02 18:39
bash42-0391.6 KiB2012-Nov-02 18:39
bash42-039.sig72 B2012-Nov-02 18:39
bash42-0401.7 KiB2012-Dec-31 21:28
bash42-040.sig72 B2012-Dec-31 21:28
bash42-0411.4 KiB2012-Dec-31 21:28
bash42-041.sig72 B2012-Dec-31 21:28
bash42-0421.5 KiB2012-Dec-31 21:29
bash42-042.sig71 B2012-Dec-31 21:29
bash42-0432.1 KiB2013-Mar-08 00:35
bash42-043.sig72 B2013-Mar-08 00:35
bash42-0441.8 KiB2013-Mar-08 00:35
bash42-044.sig72 B2013-Mar-08 00:35
bash42-0451.5 KiB2013-Mar-08 00:35
bash42-045.sig72 B2013-Mar-08 00:35
bash42-0461.9 KiB2014-Apr-01 01:20
bash42-046.sig72 B2014-Apr-01 01:20
bash42-0471.3 KiB2014-Apr-14 18:47
bash42-047.sig72 B2014-Apr-14 18:47
bash42-0483.2 KiB2014-Sep-24 18:55
bash42-048.sig72 B2014-Sep-24 18:55
bash42-0491.1 KiB2014-Sep-28 22:24
bash42-049.sig72 B2014-Sep-28 22:24
bash42-0506.5 KiB2014-Sep-28 07:08
bash42-050.sig72 B2014-Sep-28 07:08
bash42-0514.9 KiB2014-Oct-01 19:09
bash42-051.sig72 B2014-Oct-01 19:09
bash42-0521.8 KiB2014-Oct-03 06:44
bash42-052.sig72 B2014-Oct-03 06:44
bash42-0533.8 KiB2014-Oct-06 03:31
bash42-053.sig72 B2014-Oct-06 03:31

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران