لیست فایلهای دایرکتوری: /centos/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
build/-2005-Jun-12 17:26
4.0/-2005-Jul-19 01:41
4.1/-2005-Oct-21 22:24
4.2/-2006-Nov-04 17:13
4.3/-2006-Nov-11 02:45
dostools/-2007-Apr-04 14:15
4.4/-2007-Jul-07 22:51
4.5/-2008-Jan-10 20:42
4.6/-2009-Mar-31 16:25
2/-2009-Sep-09 09:48
2.1/-2009-Sep-09 09:48
4.7/-2010-Mar-08 15:26
3/-2011-Mar-03 04:14
3.1/-2011-Mar-03 04:14
3.3/-2011-Mar-03 04:14
3.4/-2011-Mar-03 04:14
3.5/-2011-Mar-03 04:14
3.6/-2011-Mar-03 04:14
3.7/-2011-Mar-03 04:14
3.8/-2011-Mar-03 04:14
3.9/-2011-Mar-03 04:14
4.8/-2012-Mar-13 04:44
HEADER.images/-2013-Nov-07 19:51
graphics/-2014-Jun-12 16:29
5.0/-2014-Oct-16 18:07
5.1/-2014-Oct-16 18:07
5.2/-2014-Oct-16 18:07
5.3/-2014-Oct-16 18:07
5.4/-2014-Oct-16 18:07
5.5/-2014-Oct-16 18:07
5.6/-2014-Oct-16 18:07
5.7/-2014-Oct-16 18:07
5.8/-2014-Oct-16 18:07
5.9/-2014-Oct-16 18:08
6.0/-2014-Oct-16 18:12
6.1/-2014-Oct-16 18:12
6.2/-2014-Oct-16 18:12
6.3/-2014-Oct-16 18:12
6.4/-2014-Oct-16 18:12
6.5/-2015-Jan-05 19:03
7.0.1406/-2015-Apr-07 18:54
6.6/-2015-Aug-12 16:53
7.1.1503/-2016-Jan-08 19:55
6.7/-2016-Jun-01 20:39
7.2.1511/-2017-Jan-28 18:59
5.10/-2017-Apr-03 16:00
5.11/-2017-Apr-03 16:04
5/-2017-Apr-03 16:04
4/-2017-Apr-03 16:04
4.9/-2017-Apr-03 16:04
6.8/-2017-Jun-12 17:08
7.3.1611/-2017-Oct-25 19:27
7/-2018-May-10 01:09
7.5.1804/-2018-May-10 01:09
7.4.1708/-2018-May-24 17:55
6/-2018-Jul-02 20:02
6.10/-2018-Jul-02 20:02
6.9/-2018-Jul-25 20:12
RPM-GPG-KEY-CentOS-31.8 KiB2004-Mar-16 03:46
RPM-GPG-KEY-CentOS-41.8 KiB2005-Feb-26 22:21
RPM-GPG-KEY-centos41.8 KiB2005-Feb-26 22:21
RPM-GPG-KEY-beta1.5 KiB2007-Feb-19 22:26
RPM-GPG-KEY-CentOS-51.5 KiB2007-Feb-19 22:27
RPM-GPG-KEY-CentOS-61.7 KiB2011-Jul-10 18:58
RPM-GPG-KEY-CentOS-Debug-61.7 KiB2011-Jul-10 18:58
RPM-GPG-KEY-CentOS-Security-61.7 KiB2011-Jul-10 18:58
RPM-GPG-KEY-CentOS-Testing-61.7 KiB2011-Jul-10 18:58
RPM-GPG-KEY-CentOS-71.7 KiB2014-Jul-04 20:31
HEADER.html1.2 KiB2014-Sep-29 23:57
RPM-GPG-KEY-CentOS-Debug-71004 B2015-Dec-09 14:29
RPM-GPG-KEY-CentOS-Testing-71.7 KiB2015-Dec-09 14:29
dir_sizes949 B2018-Nov-25 13:40
filelist.gz4.9 MiB2018-Nov-25 13:40
TIME11 B2018-Nov-25 14:18
timestamp.txt29 B2018-Nov-25 14:18

میرور رسمی متن باز ( OpenSource( در ایران